12/16/2022

Vähentämällä verkkokaupan tuotesivun sisältöä parempaan konversioprosenttiin A/B testauksella

Verkkokaupan tuotesivun, tuotekortin, sisällön viilaaminen on verkkokauppiaan arkea. Tavoitteenahan on aina vain nostaa konversioprosenttia (ostot/sivulla kävijät *100). Mutta mitä jos päättäisitkin vähentää tuotesivun sisällön määrää? 


Voisiko se parantaa konversioprosenttia? 


Tehdään hypoteesi: vähentämällä tuotesivun sisältöä saadaan lisää myyntiä, koska se parantaa sivun luettavuutta ja tekee siitä selkeämmän. Tämä puolestaan lisää kävijöiden luottamusta tuotteeseen ja tekee heistä todennäköisemmin ostajia.


Tämä hypoteesi perustuu ajatukseen, että ylimääräinen sisältö voi häiritä kävijöiden keskittymistä ja saattaa heidät poistumaan sivulta ilman, että he ovat tehneet ostosta. Vähentämällä sisältöä sivulla voidaan keskittyä tärkeimpiin asioihin ja tarjota kävijöille tarkempaa tietoa tuotteesta, mikä voi lisätä heidän luottamustaan tuotetta kohtaan ja lopulta lisätä myyntiä.


Yllä oleva hypoteesi tulee ehdottomasti testata A/B-testauksella, jossa verrataan kontrolliryhmää (jolla on alkuperäinen sivun sisältö) ja testiryhmää (jolla sivun sisältö on vähennetty). Kävijöiden käyttäytymisen ja myynnin seurannan avulla voidaan määrittää, onko vähennetty sisältö todella lisännyt myyntiä ja parantanut kävijöiden käyttäytymistä.

A/B-testauksen kestoa riippuu useasta eri tekijästä, kuten testattavan sivun kävijämäärästä, testattavan muutoksen merkityksellisyydestä ja siitä, kuinka suuria muutoksia testissä haetaan. 


Yleisesti ottaen, mitä suurempi kävijämäärä sivulla on, sitä nopeammin testaukseen saadaan tarvittava määrä dataa ja sitä lyhyempi testauksen tarvitsee olla. Samoin, mitä suurempi muutos testissä tehdään, sitä enemmän aikaa tarvitaan tulosten varmistamiseen.


Testauksen tulee jatkua vähintään viikon ajan, mutta joskus se voi viedä jopa kuukausia. On tärkeää huomioida, että testauksen pituus voi vaihdella myös sen mukaan, millaisia muutoksia tehdään sivulla. Esimerkiksi pienemmät muutokset saattavat vaikuttaa nopeammin kävijöiden käyttäytymiseen, kun taas suuremmat muutokset voivat vaatia enemmän aikaa tulosten näkymiseen.


Lopullisessa päätöksessä testauksen kestoa määritettäessä on tärkeää huomioida sekä testauksen tavoitteet että saatavilla oleva aika ja budjetti. On myös tärkeää varmistaa, että testauksen aikana sivulla tapahtuu riittävästi toimintoa, jotta saadaan luotettavia tuloksia.


Mitkä olisivat sopivat KPI mittarit?

Sopivia KPI (key performance indicator, suorituskyvyn avainluku) mittareita verkkokaupan tuotesivun A/B-testauksessa, jossa vähennetään sisältöä, voisivat olla esimerkiksi seuraavat:


  • Kävijämäärä: Mittaa kuinka moni kävijä on saapunut tuotesivulle testauksen aikana.
  • Käyttöaste: Mittaa kuinka moni kävijä on viettänyt aikaa sivulla.
  • Tulosten määrä: Mittaa kuinka moni kävijä on tehnyt hakuja sivulla.
  • Toimintojen määrä: Mittaa kuinka moni kävijä on klikannut linkkejä sivulla tai tehnyt muuta toimintoa (esimerkiksi lisännyt tuotteen ostoskoriin).
  • Myynti: Mittaa kuinka moni kävijä on tehnyt ostoksen tuotesivulla.

Nämä mittarit auttavat ymmärtämään, onko vähennetty sisältö vaikuttanut kävijöiden kiinnostukseen sivua kohtaan ja onko se lisännyt myyntiä. On tärkeää huomioida, että yksittäinen mittari ei yksinään anna täydellistä kuvaa testauksen tuloksista, vaan tuloksia tulee tarkastella useasta eri näkökulmasta.


---

WOW! Yllä olevan tekstin rungon on tuottanut Chat GPT -tekoälysofta. Minä vain muokkasin sitä myyvempään muotoon. Asiasisältö on valmista esimerkiksi verkkokaupan kehitystiimin työkokoukseen.


Iloista AI päivää! 
No comments: